Nieuwsbrief 4.4, december 2016

 

Inaugurele Voltaire-lezing 
In 2017 start het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland met een nieuw initiatief: de jaarlijkse Voltaire-lezing. Als KFN-bestuur vinden wij dat het maatschappelijke debat in Nederland te eenzijdig wordt bepaald door denkers en visies die uit de Engelstalige wereld afkomstig zijn. Dat leidt tot culturele en intellectuele verarming, juist in een tijd waarin er behoefte is aan nieuwe inzichten en creatieve oplossingen voor de problemen waarmee de wereld te maken krijgt: meer mensen op de aardbol tegenover schaarsere middelen, migratie op wereldschaal, spanningen tussen culturen en bevolkingsgroepen, politieke conflicten die snel overwaaien van één werelddeel naar de andere, klimaatverandering en ecologische crisis. Wij zullen daarom jaarlijks een vooraanstaande intellectueel uit de Frans­talige wereld uitnodigen; iemand wiens werk en denken nieuwe, frisse perspectieven kunnen bieden op een van deze problemen.
De Senegalese hoogleraar Souleymane Bachir Diagne zal op 14 maart 2017 de inaugurale Voltaire-lezing houden in debatcentrum Spui25 in Amsterdam. Diagne is hoogleraar Frans en filosofie aan Columbia University en gespecialiseerd in de geschiedenis van de filosofie, in het bijzonder de islamitische filosofie. Volgens Jeune Afrique is hij een van de invloedrijkste Afrikaanse denkers van deze tijd. Als KFN-lid bent u van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen. Nadere informatie over de lezing, die in het Engels wordt gehouden, zal worden gepubliceerd op onze website.

 

 

Vertaling Diagne
Ter gelegenheid van de eerste Voltaire-lezing heeft het KFN Diagnes boek Comment philosopher in islam? laten vertalen in het Nederlands.
Filosofie ontwikkelt zich waar vrije geesten naar waarheid zoeken, los van enig vooroordeel. Dat geldt ook voor de filosofie die bedreven wordt binnen de islam. Denkers als Avicenna, Ghazali en Averroës, en recenter Afghani, Abdel Raziq en Iqbal, namen tal van filosofische kwesties onder handen. Souleymane Bachir Diagne pleit in Filosoferen in de islam? voor een dialoog tussen de islam en het moderne denken. De auteur reflecteert bovendien op de openheid van de islam voor de actuele en toekomstige politieke uitdagingen in de wereld.
In een tijd waarin de conflicten tussen de (radicale) islam en de rest van de wereld toenemen en steeds grotere groepen zich beroepen op eigen waarden en eigen cultuur, doet dit boek juist een krachtige oproep tot dialoog en schetst de auteur een verhaal van hoop en rede.
Souleymane Bachir Diagne schreef speciaal voor deze Nederlandse uitgave een nieuwe inleiding.
Souleymane Bachir Diagne, Filosoferen in de islam ? Vertaling Pol van de Wiel. Nawoord van Herman Westerink en Evert van der Zweerde. Nijmegen: Vantilt, 2016. Bestel
ONZE LEDEN STELLEN ZICH VOOR

 

Helwi Blom
Mijn wetenschappelijke wor­tels liggen in Utrecht, waar ik Franse taal- en letterkunde en Nederlands Recht heb gestu­deerd. Na mijn studie deed ik een promotie-onderzoek naar de receptie van middeleeuwse ridderverhalen in het Frankrijk van de zeventiende eeuw. De laatste jaren werk ik bij de opleiding Literatuur­wetenschap aan de Universiteit Utrecht.
Vanaf januari 2017 ga ik aan de Radboud Universiteit Nijmegen werken als postdoc in het MEDIATE-project, dat als doel heeft om een nieuw licht te werpen op de verspreiding van boeken en het daarin vervatte gedachtegoed in Europa tijdens de Verlichting (1665-1820). Onder leiding van prof. dr. Alicia Montoya ga ik onderzoeken wat de echte ‘bestsellers’ zijn geweest in deze periode en in hoeverre het beeld dat de achttiende eeuw in Europa zich kenmerkt door radicale veranderingen in het denken onder invloed van de ‘verlichte’ filosofen representa­tief is voor wat zich afspeelde in de culturele mainstream van die tijd.
De basis van het onderzoek wordt gevormd door een omvangrijk corpus van gedrukte veilingcatalogi van privébibliotheken. Deze catalogi vormen een rijke bron voor receptie-historisch onderzoek, omdat ze een uniek inkijkje bieden in de aanwezigheid van bepaalde auteurs en titels op een bepaalde plaats, op een bepaald moment en bij bepaalde boeken­bezitters. Er wordt een database van veilingcatalogi ontwikkeld, die volledig doorzoekbaar zal zijn op tekstniveau, maar ook op metadata als uitgever, jaar van uitgave, achtergrond eigenaar etc. Met behulp van deze database kunnen we de best vertegenwoordigde schrijvers en titels identificeren. Daarnaast biedt de database mogelijkheden om onderzoek te doen naar soor­ten collecties en groepen lezers. De werkhypothese is dat er een groep populaire religieus getinte pedagogische werken van minder bekende – voornamelijk vrouwelijke – auteurs van naar voren zal komen als aanvoer­ders van de titellijst en dat juist deze als ‘middlebrow’ avant la lettre te kwalificeren auteurs een belangrijke rol hebben gespeeld in de verspreiding van de ideeën van de Verlichting.

 

COLUMN

 

Heel Gallië? Over de positie van het Frans op een gymnasium
door Wilhelmine Raffin (Stedelijk Gymnasium Schiedam)

Zo’n 2000 jaar geleden was heel Gallië (zo heette Frankrijk toen) bezet door soldaten van de Romeinse veldheer Julius Caesar. Heel Gallië? Nee, een klein dorpje bleef dapper weerstand bieden aan de overheersers en maakte het leven van de Romeinen in de omringende legerplaatsen bepaald niet gemakkelijk…’

Dit gevoel snap ik nu helaas al te goed. Ik hoop met deze paar woorden iets voor mijn moedertaal te mogen betekenen. De status van de Franse taal op mijn school gaat voor mijn gevoel achteruit. Er zijn keuzes gemaakt die tot frustratie, boosheid en ontmoediging leiden.

Lees verder op de website

 

ONDERZOEK

 

KFN-congres over Francophonie
Op vrijdag 16 september vond in Den Haag het vierde jaarlijkse KFN-congres plaats onder de titel ‘Francofonie: kansen voor onderwijs en onderzoek’.
Marc Clairbois (Délégation Wallonie-Bruxelles) opende de middag met een overzicht van het groeiende aantal internationale organisaties die zich bezig­houden met francofonie, onder meer in de politiek, de wetenschap en de media.
Vervolgens belichtten drie docenten van de Universiteit Leiden het concept ‘francophonie’ vanuit hun verschillende expertises. Om te beginnen vroeg Emma­nuelle Radar aandacht voor de ingewikkelde vragen die het begrip zelf oproept, zoals: vallen Fransen zelf ook onder die noemer? Wat zijn precies de connotaties van de term ‘francofoon’ in een post­koloniale context? Taalkundige Victoria Nyst besprak de ontwikkeling van de Franse taal in West-Afrika en liet zien welke lokale verschillen optreden door interactie met andere talen. Karène Sanchez belichtte de complexe verhouding tot de Franse taal in de Arabische wereld aan de hand van voorbeelden uit Libanon, Egypte en Algerije.
Tijdens het Rondetafelgesprek onder leiding van Pol van de Wiel spraken Sabrina Comat, Eline Kuenen, Françoise Lucas, Yvonne School­meesters, Alicia Montoya en Paul Smith over de toegevoegde waarde van aandacht voor de francofonie in het Nederlandse onderwijs. Verschillende inspirererende voorbeelden uit de praktijk passeerden de revue, zoals een uitwisseling met Marokko of een lessenserie over Tintin au Congo. Tot slot presenteerden Anièce Lawniczak en Maaike Koffeman namens de Ronde Tafel Frans het projectmateriaal voor de derde nationale Dag van de Franse taal, die ook gewijd was aan de franco­fonie.
De gevarieerde lezingen, de vele geïnteresseerden en de levendige discussies maakten het congres tot een succes.

 

 

Appel à contributions: le texte illustré 
Dans le prochain numéro de la revue inter­nationale RELIEF, nous désirons publier un dossier thématique sur le texte littéraire illus­tré à travers le temps. Des manuscrits illuminés du Moyen Âge aux livres d’artistes contemporains, en passant par les gravures embellissant les premiers livres imprimés, l’illustration a toujours joué un rôle important dans la culture littéraire française.
Nous invitons les auteurs intéressés à sou­mettre des articles qui traitent des conditions techniques, économiques ou sociologiques de la production et de la réception des textes illustrés. Quel est le rôle des différents acteurs concernés (écrivains, artistes, imprimeurs, édi­teurs, lecteurs) dans le processus de produc­tion et de réception des textes et comment s’articule le rapport de forces entre eux? D’autres contributeurs pourraient se pencher sur une étude axée sur un cas précis, ou bien sur les différents types de rapports entre le texte et l’image, c’est-à-dire sur le dialogue (ou parfois le conflit) entre le discours littéraire et la rhétorique visuelle.
Les articles, d’une longueur de 5000 à 6000 mots, devront être rédigés en français ou en anglais. Ils pourront contenir des illustrations ou des liens vers des ressources électroniques. Tous les articles seront soumis à une procé­dure d’évaluation ‘peer review’ par des lecteurs externes. Les auteurs des articles acceptés auront ensuite un délai de quelques semaines pour réviser leur article.
Merci de nous envoyer une proposition d’envi­ron 300 mots, accompagnée d’une notice bio­biblio­gra­phique, avant le 1er janvier 2017. Les auteurs des propositions retenues devront soumettre l’article complet avant le 15 mars 2017.

Els Jongeneel (e.c.s.jongeneel@rug.nl) en Maaike Koffeman (m.koffeman@let.ru.nl)

 

 

Promotie Camille Creyghton
Op vrijdag 23 december promoveert Camille Creyghton aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift getiteld La survivance de Michelet. Historiographie et politique en Fran­ce depuis 1870. In dit proefschrift onderzoekt zij het nachleben van historicus Jules Michelet (1798-1874) in de Franse politiek en historiografie sinds het begin van de Derde Republiek. Het onderzoek geeft daarmee inzicht in de omgang met het nationale verleden in Frankrijk van het einde van de negentiende eeuw tot vandaag.
Sinds eind negentiende eeuw geldt Michelet als dé grote nationale historicus van Frankrijk. Voor Franse historici is hij een klassieke auteur, ondanks dat zijn werk niet meer als maatstaf kan gelden. Daarnaast werd hij vanaf het begin van de Derde Franse Republiek toe­ge­ëigend door republikeinse politici, die zich op hem beriepen in parlementaire debatten en zijn werk voorschreven op scholen. In 1898 werd zijn honderdste geboortedag herdacht met een nationale feestdag. Nog steeds wordt hij af en toe aangehaald in het politieke debat en verschijnen er heruitgaven van zijn werk. In dit proefschrift wordt onderzocht waarom uitge­rekend Michelet een canonieke status kreeg in het Franse collectieve geheugen en welke processen daartoe hebben geleid. Zowel de wijzen waarop Michelet door latere historici is ingeroepen, als de manieren waar­op hij politiek is toegeëigend, worden onder­zocht.

 

 

Prix de Paris 
De officiële uitreiking van de Prix de Paris vond plaats op 4 oktober 2016 op de Residentie van Frankrijk. De Prix de Paris is een aanmoedigingsprijs voor jonge, talentvolle Nederlandse recent afgestudeerden die één jaar in Parijs willen verblijven voor onderzoek.
De laureaat van dit jaar, Larissa Schulte-Nordholt (24 jaar), is de 18e winnaar van de Prix de Paris. Ze studeert geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Cambridge. Ze zal dit jaar als vrije student ingeschreven staan bij de onderzoeksschool voor politicologie ‘Sciences Po Paris’, waar ze haar onderzoek naar de ‘scholarly persona’ (de representatie van intellectuelen) en koloniale geschiedenis zal voortzetten, tegelijk met haar onderzoeken binnen de archieven van het UNESCO.
Larissa Schulte Nordholt houdt tijdens haar verblijf een blog bij op de website van het Réseau franco-néerlandais (nlfr.eu).
Prix d’Amsterdam
Le Prix d’Amsterdam, attribué par l’ambassade des Pays-Bas en France et par le Réseau Franco-Néerlandais, a pour objectif de récompenser tous les deux ans ans un/e étudiant/e français/e afin de l’inciter à poursuivre des recherches scientifiques sur la culture, l’histoire, la politique et/ou la langue néerlandaises aux Pays-Bas. La dotation de ce prix d’excellence est de 15.000 €. La remise officielle a lieu à la résidence de l’Ambassadeur des Pays-Bas en France. Sont éligibles des étudiant/es et jeunes diplômé/es français/es en histoire, histoire de l’art, lettres, langue et culture, sciences politiques, sociologie, anthropologie, philosophie, droit, économie, journalisme, géographie, urbanisme, architecture, arts, psychologie et éducation. Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 31 mars 2017. Pour plus d’informations sur l’appel à candidatures, la procédure et le dépôt des dossiers, cliquez ici.

 

ONDERWIJS

 

Dag van de Franse taal

Op 10 november is de derde editie van de landelijke Dag van de Franse taal gehouden op honderden scholen in heel Nederland. Het doel van dit evenement is de keuze voor Frans als examenvak te bevorderen door leerlingen te overtuigen van het nut en plezier dat ze aan deze taal kunnen beleven.
De Dag werd officieel geopend op het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden door de Franse ambassadeur, M. Philippe Lalliot. Een verslag van die bijeenkomst vindt u op de website van de Franse ambassade.
In de loop van de dag gingen scholieren in heel Nederland aan de slag met projectmateriaal rond het thema ‘Fêtons la francophonie’. Veel scholen nodigden muzikanten en gastsprekers uit, waaronder divere KFN-leden. Landelijke en regionale media brachten verslag uit van de activiteiten of besteedden op die dag extra aandacht aan de Franse taal en cultuur. Lees meer.

’s Avonds werd in Spui25 een debat gehouden over de positie van het Frans in Nederland. Margot Dijkgraaf (intendant literatuur en debat bij de Nederlandse ambassade in Parijs), Sophie van Leeuwen (documentairemaker en journalist), Alicia Montoya (directeur van het KFN) en Yvonne America (Paris by Bike) gingen onder leiding van Marjolijn Voogel in op de vraag of Franse taal cool of passé is. De con­clusie van het debat kan worden samengevat als ‘met Frans vergroot je je wereld’. Lees een verslag van de avond op fransemarkt.nl.

Dictee TV5Monde
TV5MONDE biedt sinds jaar en dag een rijke hoeveelheid materiaal aan om het Frans te onderwijzen. Een van de middelen die docen­ten kunnen inzetten in de klas is La dictée d’Archibald. In het kader van de Dag van de Franse taal heeft TV5MONDE op verzoek van de Alliance Française des Pays-Bas een serie dictees ont­wikkeld. Deze kunnen worden inge­zet bij de lokale afde­lingen van de Alliance Française, op middelbare scholen en in het hoger onderwijs. De dictees voor ERK-niveau A2, B1 en B2 zijn beschikbaar op afpb.nl. De dictees voor de C1 en C2 niveaus kunt u per mail aanvragen bij Flory Poels (pedagogie@alliancefrancaise.nl).

 

 

Project Frans
Twee onderzoekers en docenten Frans uit Groningen hebben een nieuwe website gelan­ceerd om te helpen bij het bevorderen van het niveau en de motivatie van Nederlandse leer­lingen die Frans leren. Met Project Frans hebben ze als missie om meer Frans in het klaslokaal te brengen door middel van publica­ties van onderzoeksresultaten, een forum en onder­­steuning van docenten. Termen als doeltaal-voertaal, inductieve benadering van grammatica en onderdompeling zijn kenmer­kend voor hun aanpak.
De website is bedoeld als platform voor onder­wijsprofessionals zodat ideeën, oplossingen en lesmateriaal kunnen worden gedeeld. Ze willen voorkomen dat iedere docent apart een oplos­sing voor hetzelfde probleem moet vinden.
Het idee ontstond door gesprekken die ze met docenten hebben gevoerd. Docenten zouden immers heel graag meer Frans in de les willen praten en hun eigen materiaal willen ontwik­kelen maar ze hebben er vaak geen tijd voor. Dit gemis komt vooral voor bij docenten die de AIM-methodiek gebruiken. Ze hopen dat de website op termijn een soort Marktplaats voor lesmateriaal wordt waar docenten hun zelf ontwikkelde materiaal kunnen plaatsen en met andere delen. Kijk voor meer informatie op www.projectfrans.nl.

 

 

Congres Frans
Op 24 en 25 maart 2017 vindt in Noord­wij­ker­hout weer het tweejaarlijkse Nationaal Congres voor Leraren Frans plaats, met als thema ‘Le français, ça marche!’ Met deze optimistische titel wil de congres­com­missie een positief beeld neerzetten van het onderwijs in de Franse taal en docenten inspireren tot een hernieuwd élan.
De KFN-bestuursleden zullen tijdens het con­gres op verschillende manieren van zich laten horen. Anièce Lawniczak en Maaike Koffe­man verzorgen namens de Ronde Tafel Frans een presentatie over de Dag van de Franse taal. Alicia Montoya zal samen met de andere leden van de Visiegroep Frans een atelier houden over het creëren van draagvlak voor het schoolvak Frans.
Op zaterdag is het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland met een stand aanwezig op de marché off.
Kijk voor meer informatie over het programma en inschrijving op www.congresfrans.nl.
Nascholing voor docenten VO & MBO
Het bureau MVT Nascholing organiseert de komende periode weer een aantal korte workshops voor docenten Frans:
La France du XXIème siècle (13 december)
Deze workshop geeft een update over de Franse maatschappij en hedendaagse politiek, inclusief taalpolitiek en de meest recente gebeurtenissen. Docent: dr. E. Radar (Univer­siteit Leiden).
Transformations du français, enrichissement ou appauvrissement ? (16 januari)
Het hedendaagse taalgebruik in Frankrijk ver­andert. In deze workshop komen aan de orde: verandering in spelling, uitspraak en zinsbouw, nieuwe uitdrukkingen, anglicismen en nieuwe taalvariaties. Docent: Agnes Mansour (Universiteit Leiden / UvA).
La littérature ultracontemporaine (15 mei)
Dr. E. Radar bespreekt de meest recente trends in de Franse literatuur, spraakmakende werken en de literatuur in de media en op het witte doek.
Meer informatie: www.mvt-nascholing.nl.

 

 

Onderzoek: Flipping the classroom
Het onderwijs dient leerlingen klaar te stomen voor de wereld van morgen. De hiervoor beno­digde 21st century skills kunnen worden aange­leerd met behulp van Flipping the Classroom. Bij dit type onderwijs wordt buiten de les om naar instructievideo’s gekeken, zodat in het klaslokaal meer tijd kan worden besteed aan het maken van verdie­pende opdrachten. In dit artikel wordt het effect van een ‘flipped’ klas vergeleken met een ‘traditionele’ klas bij het vak Franse taal en literatuur. De behandelde onderwerpen komen uit het grammatica- en literatuur­onderwijs. De resultaten laten zien dat de ‘flipped’ klas zorgt voor meer punten op de toepassings- en inzicht­vragen van de eind­toetsen. Mogelijk wordt hierdoor ook de tevre­denheid onder leerlingen over deze manier van onderwijzen verklaard. De ‘traditionele’ klas behaalt ech­ter meer punten op de vragen uit het repro­ductiedeel van de eindtoetsen. Een afweging lijkt daarom noodzakelijk. Op de in dit artikel genoemde middelbare school wordt toepas­sings­gericht leren belangrijker gevon­den dan reproductiegericht leren en valt de balans positief uit.

Rob Nijhuis (r.nijhuis@hethooghuis.nl)

 

TOLKEN / VERTALERS

 

Studiedag juridisch vertalen
Op zaterdag 1 april 2017 organiseert het KFN in samen­werking met de SIGV voor de vierde keer een studiedag voor tolken en vertalers in Utrecht. Vanwege het succes van de studiedag over strafrecht met Armand Héroguel en Jean-Yves Maréchal (univer­siteit van Lille) wordt deze opnieuw aangeboden. Kijk voor meer informatie op onze website.
Workshop Literair vertalen
Op dinsdag 16 mei 2017 organiseert het KFN een avond over literair vertalen, met medewerking van Jeanne Holierhoek, Carlijn Brouwer en Eva Wissenburg. De avond wordt gehouden in Lux (Mariënburg 38-39, Nijmegen) en duurt van 19.30 u tot 21.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door te mailen naar frankrijk@let.ru.nl.

 

OVERIG

 

Un lien avec la France aux Pays-Bas Bas
LEFRANCOFIL.NL est un site internet de partage d’infor­ma­tions (Actualités) et d’évé­ne­ments (Agenda) franco­phones et francophiles aux Pays-Bas. Le site internet offre un aperçu direct de la plupart des événements sur La Haye, Amsterdam, Rotterdam et le reste des Pays-Bas. Le site est mis à jour en permanence par les partenaires (Institut Français, Alliances Françaises, TV5 Monde, L’Echappée Belle, associations et fondations, etc.) qui relayent ainsi leur communication au-delà de leur propre réseau de contacts et ainsi augmentent leur visibilité. LEFRANCOFIL.NL envoie égale­ment une infolettre par email toutes les 2 semaines à plus de 900 abonnés avec une sélection des actualités et de l’agenda en ligne. Abonnement gratuit à l’infolettre.

Tanguy Le Breton (tanguy@lefrancofil.nl)

 

 

De Comédie Française in de bioscoop
De Comédie Française komt naar de Neder­landse bioscoop! Pathé Tuschinski (Amster­dam), Pathé Buitenhof (Den Haag) en Pathé Maastricht brengen het komende jaar drie voorstellingen van de comédie française op het witte doek live vanuit Parijs. Deze voor­stellingen zijn in het Frans zonder onder­titeling. Naast de live-voorstellingen zijn er zogenaamde encores, waarbij de voorstel­lingen herhaald zullen worden met Engelse onder­tite­ling. Het gaat om de volgende voorstellingen:
Roméo et Juliette van William Shakespeare, regie Érik Ruf. Live: 13 oktober 2016, Encores: 5 en 7 november 2016
Le misanthrope van Molière, regie: Clément Hervieu-Léger. Live: 9 februari 2017, Encores: 18 en 20 maart 2017
Cyrano de Bergerac van Edmond Rostand, regie: Denis Podalydès. Live: 4 juli 2017, Encores: 22 en 24 juli 2017
Meer informatie: www.pathe.nl
Franse jeugdliteratuur in Amsterdam
De Franse boekhandel Le temps retrouvé in Amsterdam heeft sinds begin decem­ber een deel van de winkelruimte ingericht met lectuur voor kinderen en jongvolwassenen. Daarnaast worden voor deze doelgroep twee maal per maand activiteiten georganiseerd in de vorm van voorleesuurtjes, poppenkast of work­shops.
Op 10 februari 2017 is jeugdboekenschrijver J.P. Blondel te gast bij de boekwinkel. In de ochtend heeft hij tijd om een school te bezoe­ken waar leerlingen een van zijn romans heb­ben gelezen. Docenten die interesse hebben in zo’n bezoek kunnen zich hiervoor aanmelden via ppb@echappeebelle.nl. ’s Avonds staat  een ontmoeting met docenten FLE op het programma.

 

PUBLICATIES

 

Thomas Beaufils & Thomas Mohnike, DESHIMA n° 10: Qu’est-ce que l’Europe du Nord ? Presses universitaires de Strasbourg, 2016.

Souleymane Bachir Diagne, Filosoferen in de islam ? Vertaling Pol van de Wiel. Nijmegen: Vantilt, 2016.

Alisa van de Haar, ‘De oer-Nederlandse traditie van meertaligheid.’ www.neerlandistiek.nl, 30 november 2016.

Sjef Houppermans, Nell de Hullu, Manet van Montfrans, Annelies Schulte Nordholt, Sabine van Wesemael (red.), Marcel Proust Aujourd’hui, n° 13: Sensations proustiennes, Leiden: Brill/Rodopi, 2017.

Stella Linn, ‘C’est trop auch! The Translation of Contemporary French Literature Featuring Urban Youth Slang.’ International Journal of Literary Linguistics 5:3, 2016, 1-28.

Andreas Nijenhuis-Bescher, ‘De terra incognita à épicentre de l’Europe. L’« invention » du Nord et la découverte des Provinces-Unies au début du XVIIe siècle.’ DESHIMA 10, 2016.

Madeleine van Strien-Chardonneau & Marie-Christine Kok Escalle (red.), French as Language of Intimacy in the Modern Age / Le français, langue de l’intime à l’époque moderne et contemporaine. Amsterdam : AUP, 2016.

COLOFON

 

Kenniscentrum Frankrijk-Nederland
Iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met de Franse taal of de Franstalige wereld kan zich aanmelden als lid van het KFN. Indien gewenst vermelden wij uw naam in onze openbare ledenlijst.

Bestuur
Het dagelijks bestuur van het KFN wordt gevormd door Alicia Montoya (Radboud Universiteit, directeur), Jenny Doetjes (Universiteit Leiden), Alisa van de Haar (Rijksuniversiteit Groningen), Maaike Koffeman (Radboud Universiteit), Anièce Lawniczak-Heijnen (Table ronde pour le français) en Pol van de Wiel (Radboud Universiteit).

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief verschijnt 4 maal per jaar en wordt toegezonden aan ruim 500 KFN-leden. Naast onze eigen activiteiten vermelden we graag uw publicaties, evenementen en andere initiatieven op het gebied van de Franse taal en cultuur. Kopij kan worden gemaild naar frankrijk@let.ru.nl.

 

 

Kenniscentrum Frankrijk-Nederland · Postbus 9103 · Nijmegen, GD 6500 HD · Netherlands